Política de privacidad

A fi a donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD), S'INFORMA:
Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè, són incorporats un fitxer de titularitat privada el responsable i únic destinatari és Dr. Ramon Anguera Farran.
Només seran sol·licitades aquelles dades estrictament necessàries per prestar adequadament els serveis sanitaris sol·licitats, pot ser necessari recollir dades de contacte de tercers, com ara representants legals, tutors, o persones a càrrec designades per aquests.
Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat com a professionals de la sanitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap cas són cedides o tractades per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del pacient, tutor o representant legal , excepte en aquells casos en què sigui imprescindible per a la correcta prestació del servei.
Un cop finalitzada la relació entre el professional pediatra i el pacient les dades seran arxivades i conservades, durant un període temps de 15 anys des de l'última visita.
Les dades que faciliti seran incloses en el denominat arxiu de pacients del Dr. Ramon Anguera, amb la finalitat de gestió del tractament mèdic, totes les gestions relacionades amb els pacients i manifesto el meu consentiment. El pacient o usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, podent utilitzar per a això qualsevol dels canals de comunicació , través de l'e-mail espaipediatric@gmail.com o adreça Carrer Ramon y Cajal 6, entresol 3a de Lleida

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:
Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es Dr. Ramon Anguera Farran.
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios sanitarios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad como profesionales de la sanidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento paciente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
Una vez finalizada la relación entre la empresa y el paciente los datos serán archivados y conservados, durante un periodo tiempo de 15 años desde la última visita.
Los datos que facilito serán incluidos en el Archivo denominado pacientes de Dr. Ramon Anguera , con la finalidad de gestión del tratamiento médico, todas las gestiones relacionadas con los pacientes y manifiesto mi consentimiento.
El paciente o usuario queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación a través del e-mail espaipediatric@gmail.com, con domicilio en la Calle Ramon y Cajal 6, entresuelo 3ªLleida.